Obec Kyje

Oficiální stránky obce Kyje u Jičína

Informace dle zák. §106/1999

Úřad / Informace dle zák. §106/1999 / Informace dle zák. §106/1999
zveřejněno 05.08.2018

1. Název subjektu: Obec Kyje 

2. Důvod a způsob založení: Dle zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

3. Organizační struktura: Zastupitelé obce, výbory 

Účetní: Monika Stránská, Ohaveč 41, 506 01 Jičín 1 

4. Kontaktní spojení: Kyje č. p. 49, 507 13 Železnice 

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Kyje č. p. 49, 507 13 Železnice 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Kyje č. p. 49, 507 13 Železnice 

4.3 Úřední hodiny: pátek od 18:00 do 19:00 

4.4 Telefonní číslo: +420 725 081 048 

4.5 Obec nedisponuje faxem 

4.6 Webové stránky obce: obeckyje.cz

4.7 E-mailová adresa: urad@obeckyje.cz

5. Případné platby lze poukázat 

Bankovní spojení: Komerční banka Jičín 

číslo účtu: 24526541 / 0100 

- bezhotovostně na BÚ 

- v hotovosti v kanceláři OÚ 

6. IČ: 00578428 

7. DIČ: Obec není plátcem DPH 

8. Seznam hlavních dokumentů: 
Rozpočet: rozpočty obce zde 
Územní plán obce zde 

9. Žádosti o informace 
Kde získat informace: 
- ústní dotaz na Obecním úřadě 
- písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu 
- pomocí e-mailu: urad@obeckyje.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání: 
- na Obecním úřadě Kyje 

11. Opravné prostředky: 
- dotaz na OÚ 

12. Formuláře: 
- formuláře zde 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: 
- projednáním na OÚ 

14. Předpisy: 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací). 

zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění 
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy). 

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 

4.2 Vydané právní předpisy: 
Obecně závazné vyhlášky obce zde 
Jednací řád zastupitelstva obce zde 

15. Úhrady za poskytování informací: 
Obec nedisponuje sazebníkem úhrad za poskytování informací 

16. Licenční smlouvy: 
Obec nedisponuje licenčními smlouvami 

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999Sb. 
Výroční zprávy zde 

Zpět na úvodní stránku obeckyje.cz/d/ftsh